Sql nedir? Neler yapılır?

Arif Ceylan/ Ocak 26, 2012/ Sql Kodları/ 0 comments

SQL = Structered Query Language(Yapılandırılmış Sorgu Dili)

Veritabanları üzerinde tablolar oluşturma, silme, düzenleme, verileri çekme, filtreleme, veriler ekleme, düzenleme, silme işlemlerinin yapılması için kullanılan bir dildir.

Sorgu: Sql komutlarının bir cümle olarak yazılması sorguları oluşturur. 

SQL’de veritabanında nesneler yaratmak, silmek, değiştirmek için CREATE, ALTER, DROP gibi DDL kodları kullanılmaktadır. Bu işlemleri kolay bir şekilde yapan veritabanı yönetim programları mevcuttur.  Tablolar oluşturma, silme için o programları kullanabilirsiniz.

SQL’de verileri seçmek, değiştirmek, silmek için DML kodları kullanılmaktadır. DML kodlarını oluşturan hazır programlar da mevcuttur.

SELECT deyimi;

Seçme işlemleri için kullanılan SQL komutudur.

En basit haliyle SELECT deyimi;

SELECT ALANLAR veya * FROM TABLOADI

Select adi,soyadi from ogrenci  (ogrenci tablosundaki adi ve soyadi alanlarındaki tüm verileri seçer)

Select * from ogrenci (Öğrenci tablosundaki tüm verileri seçer )

Where kullanımı;

Sorgular where ile filtrelenebilmektedir. Sadece istenen sonuçlar görüntülenir. Örneğin adı ‘Mehmet’ olanları seçmek için;

Select * from ogrenci where adi=’Mehmet’;

sorgusu kullanılmalıdır. where yazıldıktan sonra alan adı ve = yazılır istenilen değer yazılır. filtrelenen alandaki veri türü metin ise tırnak işaretleri kullanılır, sayı ise kullanılmaz.

= yerine diğer kontrol operatörleri de kullanılabilmektedir.

 

Karşılaştırma operatörleri (=, >, <, >=, <>, !=, !<, !>

 

where komutundan sonra birden fazla koşul eklenmesi de mümkündür.

AND(ve) ve OR(veya) ile koşullar birleştirilebilir.

Örnek;

select * from ogrenci where adi=’Mehmet’ or adi=’Arif’   (Adı Mehmet veya Arif olanları gösterir)

Select * from ogrenci where adi=’mehmet’ and soyadi=’yılmaz’ (Adı Mehmet ve soyadı Yılmaz olan verileri gösterir)

Between kullanımı;

iki aralık koşulu vermek için where ile birlikte kullanılır.

Select * from musteri where maas between 1000 and 5000  (Maaşı 1000 ile 5000 arasındakileri gösterir)

Aynı şekilde

Select * from musteri where maas>1000 and maas<5000 de kullanılabilir.

Like kullanımı;

Where ve like ile birlikte bir verinin içerisindeki karakterler aranabilir.

Örneğin;

select * from tablo_adi where alan_adi LIKE ‘%ar%’  =  içinde ar geçen veri

select * from tablo_adi where alan_adi LIKE ‘ar%’  =  ar ile başlayan veri

select * from tablo_adi where alan_adi LIKE ‘%ar’  =  ar ile biten  veri


IN kullanımı;

select * from ogrenci where adi in (‘arif’,’mehmet’,’inci’); // adi arif, mehmet, inci olanları listele


Order by kullanımı;

Sıralama yapmak için where deyimi varsa ondan sonra kullanılır.

select * from ogrenci order by adi asc

select * from ogrenci order by adi desc

ASC: Ascending – Artan – Küçükten büyüğe sıralama

DESC: Descending – Azalan – Büyükten küçüğe sıralama

 

yeni alanlar oluşturma, takma ad kullanımı;

select sayi1+sayi2 as toplam from tablom ;

 

Count, Avg, Sum kullanımı;

Count veri sayısını, avg bir alandaki verilerin ortalamasını, sum toplamını verir.

select count(*) from tablo

select avg(maas) from tablo

top sayi kullanımı. 

tablodaki ilk [sayı] veriyi gösterir. Örneğin ilk 6 veriyi göstermek için;

select top 6 from tabloadi yazılmalıdır.

Gelen arama terimleri:

  • sql ile neler yapılabilir
Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*